Normativa Aplicable

  • Lei 3/2012, de 2 de abril, do Deporte de Galicia, ou norma que a substitúa.
  • Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, ou norma que a substitúa.
  • Orde do 8 de setembro de 2010 pola que se establecen os criterios para a elaboración de regulamentos e a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, ou norma que a substitúa.
  • Resolución de 8 de setembro de 2009, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se ditan as Normas de Bo Goberno das federacións deportivas de Galicia, ou norma que a substitúa.
  • Resto de normativa aplicable ás federacións deportivas que se probe, así como a propia de cada entidades (Estatutos, Regulamentos, etc.).