Proceso Electoral 2022

PROCESO ELECTORAL 2022

En cumprimento do establecido no Decreto 171/2021, de 23 de decembro, polo que se modifica o Decreto 16/2018, de 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexir a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas.

Se procede a súa publicación, segundo se dispón no ARTIGO ÚNICO, dos puntos Catro e Cinco da súa disposición.

CALENDARIO DE RECLAMACIÓNS DO CENSO INICIAL ANTE A XUNTA DIRECTIVA DA FEGAR

DATA ACTO
28.02.2022 Inicio do prazo de reclamacións ó Censo Inicial. (Durante 14 días hábiles estará exposta a súa publicación).
18.03.2022 Remata o prazo de reclamacións ó Censo Inicial.
25.03.2022 Resolucións das reclamacións pola Xunta Directiva. (Se dispón de 5 días hábiles).
08.04.2022 Remisión á Secretaría Xeral para o Deporte, unha vez rematados os prazos (10 días hábiles)
19.04.2022 Certificación criterios de elaboración dos Censos da Secretaría Xeral para o Deporte
09.05.2022 Certificación Censo Inicial Clubs pola Secretaría Xeral para o Deporte
25.05.2022 Convocatoria Asemblea Xeral Extraordinaria
13.07.2022 Resolución Aprobación Regulamento Electoral e Calendario Electoral
13.07.2022 Calendario Electoral Aprobado
15.07.2022 Resolución de rectificación de error en el Reglamento Electoral
15.07.2022 Reglamento electoral corregido y aprobado
16.08.2022 Resolución reclamacións ó Censo Provisional. Acta 2/2022.
29.08.2022 Resolución recursos Censos Definitivos. Acta 3/2022.
02.09.2022 Resolución Proclamación Provisional de Candidatos á Asemblea Xeral e Sorteo Membros Mesa Electoral. Acta 4/2022.
08.09.2022 Resolución Proclamación Definitiva de Candidatos á Asemblea Xeral da FEGAR. Acta 5/2022.
26.09.2022 Resolución Proclamación Definitiva de Candidatos á Asemblea Xeral da FEGAR. Acta 6/2022.

 

CENSOS INICIAIS


CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS A MEMBROS DA ASEMBLEA, PRESIDENTE E COMISIÓN DELEGADA DA FEGAR 2022.

Documentación Anexa

1. Convocatoria de eleccións.

2. Regulamento electoral aprobado e selado pola SXD.

3. Calendario electoral aprobado e selado pola SXD.

4. Resolución asinada SXD aprobación regulamento electoral e calendario electoral

5. Censos provisionais:

5.1. Censo provisional de clubs.

5.2. Censo provisional de deportistas.

5.3. Censo provisional de técnicos.

5.4. Censo provisional de xuíces-árbitros.

6. Anexo I. Modelos oficiais de sobres e papeletas.

7. Anexo II. Procedemento e prazos para o exercicio do voto por correo.

8. Anexo III. Distribución de asembleístas por estamentos e especialidades.

9. Certificado da Secretaría de FEGAR de convocatoria de eleccións.

10. Composición da Comisión Xestora.

11. Modelo de solicitude de opción de estamento.

12. Modelo de reclamación ó Censo Provisional.

 

VOTO POR CORREO: Circular nº 3/2022 Instruccións Procedemento Voto por Correo

 

MODELOS PRESENTACIÓN CANDIDATURA A MEMBROS DA ASEMBLEA XERAL POR ESTAMENTOS

CENSOS DEFINITIVOS